0 article

Strefa biznesowa:
Zaloguj lub zarejestruj
Twój kontakt
Surfing From United States?
Visit the WebStore of Rohde & Schwarz USA, Inc. Do not show this message again

Warunki

Zaloguj się aby zobaczyć ceny urządzeń

 

 

Warunki Ogólne

stosowane w elektronicznych transakcjach handlowych

z przedsiębiorcami

Styczeń 2011 r.

 


Wstęp

Rohde & Schwarz Österreich GmbH, Technologiestraße 10, Gebäude E, A-1120 Wien, spółka zarejestrowana w rejestrze handlowym w Wiedniu pod numerem FN 101874s (zwana w dalszej części “RSÖ”) prowadzi sklep internetowy pod adresem webstore.rohde-schwarz.com/cee (zwany w dalszej części “sklepem internetowym RSÖ”).

 

1.        Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki stosuje się do wszystkich umów zawieranych pomiędzy RSÖ jako sprzedającym i przedsiębiorcą [zgodnie z §§ 1, 2 i 3 austriackiego kodeksu handlowego (UGB)], osobami prawnymi utworzonymi zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz funduszami specjalnymi funkcjonującymi zgodnie z tym prawem (zwanymi łącznie w dalszej części „klientem”) w zakresie wszelkich towarów (np. produktów, sprzętu, kompletnych systemów – zwanych w dalszej części „produktami”) znajdującymi się w sklepie internetowym RSÖ.

1.1.   Wszystkie dostawy produktów będą realizowane przez RSÖ zgodnie z niniejszymi warunkami, które to warunki będą obowiązywały nawet wówczas, gdy RSÖ w bieżących transakcjach realizowanych w ramach przyszłych umów wyraźnie się do tych warunków nie odwoła.

1.2.   Jakiekolwiek odstępstwo lub zmiana niniejszych warunków dokonana przez klienta stanie się wobec niego wiążąca wyłącznie z momentem jej pisemnego potwierdzenia przez RSÖ, przy czym potwierdzenie to będzie musiało być udzielane każdorazowo dla każdego uzgodnienia.

1.3.   Zawarcie umowy:

Wszystkie produkty oraz ich specyfikacje podane w sklepie internetowym RSÖ mają dla klienta wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty RSÖ. Złożenie przez klienta zamówienia na dany produkt w sklepie internetowym RSÖ będzie oznaczało wiążącą wobec niego ofertę zawarcia umowy. RSÖ będzie miała prawo przyjąć powyższą ofertę w ciągu 3 dni roboczych odsyłając klientowi, wedle własnego uznania – mailem lub faksem, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi RSÖ w ciągu kolejnych 3 dni roboczych, ofertę należy uznać za odrzuconą. Generowane automatycznie potwierdzenie odbioru zamówienia będzie stanowiło jedynie potwierdzenie przesłania zamówienia przez klienta i nie będzie oznaczało przyjęcia go przez RSÖ do realizacji.

1.4.   Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy, którą będzie się uznawać za zawartą z momentem przyjęcia przez RSÖ przesłanego przez klienta zamówienia. W przypadku powstałej ewentualnie sprzeczności pomiędzy warunkami przyjęcia zamówienia a niniejszymi warunkami, decydujące znaczenie będą miały warunki przyjęcia zamówienia. Złożenie zamówienia przez klienta do RSÖ będzie oznaczało przyjęcie przez niego niniejszych warunków. Niniejsze warunki będą uznawane za przyjęte do wiadomości najpóźniej z momentem odbioru produktów.

2.        Zakres dostaw i usług

2.1.   RSÖ zastrzega sobie prawo realizacji dostaw wyłącznie do tych klientów, których siedziba znajduje się na terenie krajów wymienionych na stronie głównej sklepu internetowego RSÖ. Zakres dostaw będzie ustalony w zamówieniu klienta oraz jego potwierdzeniu przez RSÖ.

2.2.   Wszelkie dostawy będą realizowane zgodnie z przepisami Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektryków („Verband Deutscher Elektrotechniker” VDE) obowiązującymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dostaw, o ile nie będą one sprzeczne z niniejszymi warunkami. Odstępstwa od powyższych przepisów będą dopuszczalne jedynie wówczas, gdy bezpieczeństwo i ochrona zostaną zagwarantowane na takim samym poziomie przy wykorzystaniu innych środków.

2.3.   Materiały w postaci ilustracji, rysunków, parametrów wagowych i wydajnościowych, znajdujące się na stronie internetowej RSÖ, w broszurach, kosztorysach, kartach charakterystyki itp. nie są specyfikacją parametrów technicznych, a jedynie opisem funkcjonalności. RSÖ zastrzega sobie prawo do zmiany zamówienia, nawet już po jego potwierdzeniu, w zakresie w jakim zmiany te będą wynikały i będą usprawiedliwione osiągniętym postępem robót.

2.4.   RSÖ bezwarunkowo zastrzega wszystkie prawa autorskie, tytuły własności i prawa użytkowania kosztorysów, rysunków, informacji technicznych, danych, specyfikacji i innych materiałów. Bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody RSÖ, klient nie będzie mógł powielać, kopiować, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób przekazywać stronom trzecim powyższych materiałów i danych technicznych, ani wykorzystywać ich w jakikolwiek inny sposób, który będzie sprzeczny z interesem RSÖ. Wszelkie rysunki i inne materiały związane z ofertą składaną przez RSÖ należy bezzwłocznie zwrócić w przypadku nie złożenia zamówienia RSÖ. Zdanie 1 i 2 stosuje się odpowiednio do materiałów klienta, które zostaną ewentualnie udostępnione stronom trzecim, którym RSÖ ewentualnie zleci realizację dostaw.

3.        Ceny

3.1.   Ceny dostaw rozumie się jako ceny na bazie:

- CIP spedytor wybrany przez RSÖ – w przypadku dostaw realizowanych na terenie Unii Europejskiej

- FCA miejsce wybrane przez RSÖ – w przypadku dostaw realizowanych poza Unią Europejską,

zgodnie z Incoterms 2010, Wydanie MIH nr 715 ED, o ile niniejsze warunki nie stanowią inaczej.

Ceny dostaw, w tym opakowań, są cenami w Euro (€), do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, podatki, cło, koszty celne, ewentualne opłaty konsularne oraz opłaty związane z uwierzytelnieniem, jakie mogą być ewentualnie konieczne do uiszczenia zgodnie z prawem drugiego kraju, które zostanie uznane jako obowiązujące zgodnie z Art. 14. Klient będzie zobowiązany pokryć nałożone na RSÖ wyżej wymienione opłaty celno-podatkowe. Wszelkie koszty związane z pakowaniem anten i systemów oraz koszty zażądanych ewentualnie przez klienta opakowań specjalnych będą rozliczane oddzielnie.

3.2.   Ceny zostały skalkulowane na podstawie ponoszonych przez RSÖ kosztów w dniu zawierania umowy. W przypadku, gdy do dnia dostawy koszty te ulegną zmianie, RSÖ zastrzega sobie prawo do skorygowania cen, pod warunkiem jednakże, że dostawa będzie jest zrealizowana później niż 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. Ceny nie będą mogły zostać skorygowane w przypadku niezrealizowania dostawy z przyczyn zawinionych przez RSÖ.

4.        Zastrzeżenie tytułu własności

4.1.   Wszystkie dostarczane przez RSÖ produkty będą pozostawać własnością RSÖ (dobra zastrzeżone) do momentu zaspokojenia przez klienta wszystkich wynikających ze współpracy roszczeń oraz zapłaty przez niego wszystkich zobowiązań wobec RSÖ (w tym zaspokojenia wszelkich zobowiązań zaległych z rachunku otwartego). RSÖ zatrzyma tytuł własności również w przypadku należności na rachunkach otwartych, których saldo zostało wykorzystane i potwierdzone. Klient będzie podejmował wszelkie działania mające na celu ochronę tytułu własności lub zabezpieczenie interesu prawnego związanego z dobrami zastrzeżonymi.

4.2.   Klient nie będzie zastawiał ani przenosił na osoby trzecie w formie zabezpieczenia żadnych towarów dostarczanych przez RSÖ, do momentu pełnego uiszczenia przez klienta zaległych zobowiązań w myśl Art. 4.1. Towary mogą być odsprzedawane przez klienta wyłącznie jego dystrybutorom w ramach prowadzonej normalnej działalności oraz pod warunkiem, że (i) dystrybutor otrzyma zapłatę od swego klienta, lub (ii) gdy wyrazi on zastrzeżenie, że przeniesienie tytułu prawnego na jego klienta zostanie zrealizowane wyłącznie w momencie wywiązania się przez tego klienta z jego wszystkich zobowiązań płatniczych.

4.3.   Klient niniejszym zrzeka się prawa do wnoszenia roszczeń wynikających z odsprzedaży dóbr zastrzeżonych wraz z wszelkimi prawami pokrewnymi, jak również roszczeń związanych z dobrami zastrzeżonymi opartych na innej formie powództwa wobec odbiorców lub osób trzecich (w tym w szczególności roszczeń za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym oraz roszczeń o wypłatę świadczeń z tytułu ubezpieczenia), w tym wszelkich roszczeń o zapłatę zaległych należności z rachunku otwartego na rzecz RSÖ. RSÖ niniejszym przyjmuje powyższe zrzeczenie.

4.4.   W przypadku unieważnienia praw własnościowych RSÖ z powodu połączenia dobra z innym przedmiotem, RSÖ stanie się współwłaścicielem powstałego w ten sposób nowego przedmiotu w części będącej iloczynem wartości połączonego dobra zastrzeżonego (w wysokości podanej na fakturze ostatecznej powiększonej o podatek VAT) do wartości pozostałych towarów połączonych z chwili dokonania połączenia. Na wypadek wyniknięcia sytuacji, że dobro zastrzeżone zostanie połączone w ten sposób, iż towar klienta należałoby uznać za towar główny, klient i RSÖ niniejszym postanawiają, że klient przeniesie na RSÖ współwłasność tego towaru w udziale odpowiadającym dobru zastrzeżonemu. RSÖ niniejszym akceptuje powyższe przeniesienie. Klient będzie ponosił wszelkie koszty, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w związku z roszczeniami egzekucyjnymi, z którymi RSÖ może wystąpić jako współwłaściciel.

4.5.   Jeżeli wartość przysługujących RSÖ na podstawie Art. 4 wszystkich praw do ustanowienia zabezpieczenia będzie przekraczać kwotę wszystkich zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%, wówczas RSÖ na żądanie klienta zwolni odpowiednią część praw do zabezpieczenia.

4.6.   Klient zobowiązuje się informować RSÖ bez zbędnej zwłoki o każdym zajęciu, konfiskacie i innej formie zadysponowania, bądź o dostępie osób trzecich do dóbr będących własnością RSÖ. Klient będzie ponadto zobowiązany poinstruować takie osoby trzecie pragnące uzyskać dostęp do takich dóbr, iż są one własnością RSÖ. Jeżeli osoba trzecia nie będzie w stanie pokryć związanych z powyższym kosztów sądowych i pozasądowych poniesionych przez RSÖ, wówczas koszty te będzie musiał zapłacić klient. W przypadku niedotrzymania niniejszego zobowiązania, klient będzie ponosić odpowiedzialność względem RSÖ za wszelkie wynikłe w związku z tym szkody. Koszty ewentualnie koniecznej interwencji zostaną pokryte przez klienta.

4.7.    RSÖ może odstąpić od umowy i zabrać elementy dostawy w przypadku niedotrzymania przez klienta danego zobowiązania; w szczególności w przypadku niewywiązywania się z obowiązku płatniczego klient będzie zobowiązany zwrócić własność. 

4.8.   Klient będzie mógł ściągać scedowane roszczenia tak długo, jak długo będzie wywiązywał się ze swych zobowiązań płatniczych względem RSÖ. W przypadku zwłoki w płatnościach, RSÖ będzie miała prawo cofnięcia klientowi powyższego prawa. Klient nie będzie jednak mógł cedować powyższych roszczeń w celu ich ściągnięcia w formie factoringu, chyba że zobowiąże on w sposób nieodwołalny faktora do wypłaty ekwiwalentu bezpośrednio do RSÖ w sytuacji, gdy RSÖ będą przysługiwać roszczenia wobec kupującego.

4.9.   Klient nie nabędzie prawa własności w sytuacji, gdy przedmiotem dostaw będzie oprogramowanie. W tym przypadku klientowi będą przysługiwać prawa określone w Art. 9.

5.        Warunki płatności

5.1.   Wszystkie płatności będą dokonywane bez żadnych potrąceń i bez żadnych opłat z tego tytułu dla RSÖ, w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury.

5.2.   W przypadku zamówień na łączną kwotę przekraczającą 50.000 €, z momentem złożenia zamówienia konieczne będzie wpłacenie nieoprocentowanej zaliczki w wysokości 30% powiększonej o obowiązujący podatek VAT.

5.3.   RSÖ zastrzega sobie prawo do żądania wniesienia zabezpieczeń płatności oraz/lub wpłaty zaliczek.

5.4.   Do dokonywania wzajemnych potrąceń klient będzie mógł wykorzystać wyłącznie te wierzytelności, które zostaną wyraźnie na piśmie zaakceptowane przez RSÖ albo które będą prawnie wiążące. Ponadto, klient będzie mógł żądać wstrzymania wyłącznie tych płatności, które zostaną wyraźnie na piśmie zaakceptowane przez RSÖ albo które będą prawnie wiążące.

5.5.   W przypadku zwłoki w dokonywaniu płatności przez klienta, RSÖ zastrzega sobie prawo, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia przez niego pozostałych przysługujących mu praw, do naliczania kar umownych za zwłokę w wysokości przekraczającej 8% w skali rocznej od podstawowej stopy ogłoszonej przez Narodowy Bank Austrii. W przypadku zwłoki w płatnościach ze strony klienta, RSÖ będzie mógł wedle własnego uznania dalej realizować kolejne dostawy pod warunkiem wpłacenia zaliczki lub wniesienia zabezpieczenia, domagać się kar umownych za zwłokę, bądź odstąpić od umowy.

5.6.   Wszelkie uzgodnione obniżki ceny oraz wszelkiego rodzaju uzgodnione rabaty od cen podanych w umowie staną się nieważne bez prawa substytucji jeżeli klient nie będzie wywiązywał się z całości lub części swoich zobowiązań płatniczych lub w zakresie odbioru względem RSÖ.

6.        Terminy realizacji dostaw

6.1.   O ile RSÖ i klient w formie pisemnej nie postanowią inaczej, okres realizacji dostawy będzie wynosił 8 tygodni licząc od dnia powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dotrzymywanie terminów realizacji dostaw i usług będzie zależeć od terminowego i prawidłowego wywiązania się przez klienta ze wszystkich jego zobowiązań, w tym w szczególności od terminowego przekazania przez klienta wszystkich materiałów, wymaganych zatwierdzeń i oświadczeń, terminowego zaakceptowania i zatwierdzenia planów i harmonogramów, a także przestrzegania uzgodnionych warunków płatności oraz pozostałych zobowiązań, jakie są konieczne do prawidłowej i terminowej realizacji dostaw i usług przez RSÖ. Jeżeli powyższe wymagania nie zostaną spełnione w określonym czasie, wówczas terminy realizacji dostaw ulegną odpowiedniemu przesunięciu. W przypadku konieczności dokonania przedpłaty zgodnie z Art. 5.2 lub zgodnie z umową pomiędzy stronami, poprzednie zdanie będzie się stosować z uwzględnieniem tej konieczności.

6.2.   Terminy realizacji dostaw i usług będzie się uznawać za dotrzymane, jeżeli RSÖ wywiąże się ze swych zobowiązań wynikających z obowiązujących warunków INCOTERMS, o których mowa w Art. 3.1. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn, za które winę będzie ponosić klient, termin realizacji będzie się uznawać za dotrzymany w momencie zgłoszenia gotowości do wysyłki w uzgodnionym na to czasie.

6.3.   W przypadku, gdy niedotrzymanie terminów realizacji dostaw będzie oczywistym wynikiem zdarzenia siły wyższej, takiego jak zakłócenia działalności firmy, mobilizacja wojskowa, wojna, powstanie, strajk, lokaut, utrudnienia w transporcie, bądź innego tego typu nieprzewidzianego zdarzenia, wówczas terminy realizacji, na które zdarzenia te miały wpływ zostaną odpowiednio przesunięte. Zdarzenia te obejmują również wszelkie działania rządowe, takie jak niewydanie wymaganych upoważnień pomimo prawidłowo złożonego wniosku, ograniczenia nałożone na transport lub zużycie energii, a ponadto ogólny brak surowców i towarów zaopatrzeniowych, jak również wszelkie pozostałe przyczyny, na które RSÖ nie ma wpływu, takie jak brak lub opóźnienie dostaw od dostawców. W przypadku, gdy powyższe okoliczności uniemożliwią realizację dostaw, wówczas RSÖ zostanie zwolniona z obowiązku realizacji dostawy. Jeżeli termin dostawy będzie musiał zostać przesunięty lub dostawa okaże się niemożliwa, RSÖ poinformuje o tym klienta tak szybko, jak to będzie możliwe.

6.4.   W przypadku niedotrzymania terminów realizacji z powodów, za które winę ponosi wyłącznie RSÖ, klient będzie mógł (w zakresie, w jakim będzie w stanie wiarygodnie udowodnić, iż poniesiona przez niego szkoda została spowodowana takim opóźnieniem) dochodzić odszkodowania za opóźnienie dostawy w wysokości 0,5 procenta (0,5%) za każdy pełny tydzień opóźnienia począwszy od upływu trzeciego pełnego tygodnia od opóźnienia, jednak łącznie nie więcej niż 5 procent (5%) od wartości tej części dostawy lub usługi, która została zrealizowana z opóźnieniem.

6.5.   Klient będzie mógł ponadto dochodzić wypłaty odszkodowania z tytułu opóźnienia dostawy w przypadku, gdy okoliczności opisane w Art. 6.3 wystąpią dopiero po przekroczeniu pierwotnie uzgodnionego terminu realizacji wbrew postanowieniom umowy.

6.6.   W żadnym wypadku opóźnienia dostawy (nawet po upływie ustalonego przez RSÖ przedłużonego okresu), klientowi nie będzie przysługiwać prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu zwłoki w realizacji dostawy, ani dochodzenia odszkodowania w zamian za świadczenie, w wysokości przekraczającej łączny limit 5 procent (5%), o którym mowa w Art. 6.4.

6.7.   Klient będzie mógł odstąpić od umowy zgodnie z przepisami prawa wyłącznie jeżeli odszkodowanie, o którym mowa w Art. 6.6 osiągnie limit 5 procent (5%).

6.8.   Na prośbę RSÖ, klient w ciągu rozsądnego okresu czasu złoży oświadczenie dotyczące tego, czy (i) odstąpi od umowy z powodu opóźnień w realizacji dostaw, (ii) będzie występował o odszkodowanie w zamian za ich realizację, (iii) będzie występował o odszkodowanie niezależnie od ich realizacji, lub (iv) będzie nalegał na realizację dostaw. Prawo do wnoszenia roszczeń w związku z opóźnieniem wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy od dnia wystąpienia opóźnienia i powiadomienia o nim, bądź też nie powiadomienia z powodu rażącego zaniedbania ze strony klienta.

6.9.    W przypadku przesunięcia terminu dostawy lub wysyłki na żądanie klienta (bądź też z innego powodu, za który klient jest odpowiedzialny), pobierana może zostać opłata za magazynowanie w wysokości 0,5 procenta (0,5%) od wartości faktury za każdy miesiąc lub jego część, począwszy od pierwszego dnia od powiadomienia o gotowości do wysyłki. Opłata za magazynowanie nie może przekraczać 5 procent (5%) wartości faktury, o ile nie zostanie bezspornie wykazane, iż poniesione zostały wyższe koszty.

7.        Dostawa

7.1.   Klient będzie przyjmował dostawy zgodnie z umową, nawet w przypadku występowania w nich mało istotnych wad. 

7.2.   Klient będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę dostaw pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu, niezwłocznie po przyjęciu dostawy. Jeżeli szkoda powstała podczas transportu nie zostanie niezwłocznie zgłoszona firmie przewozowej w celu dokonania weryfikacji, w którym to celu należy zażądać formularza z przeprowadzonej kontroli, służącego do potwierdzenia szkody, klientowi nie będzie przysługiwać żadne odszkodowanie z tytułu gwarancji za szkody powstałe podczas transportu. Jeżeli powyższe okaże się niemożliwe, klient powiadomi o tym niezwłocznie firmę transportową i RSÖ oraz umożliwi firmie przewozowej dokonanie oglądu i oceny szkody, co musi zostać potwierdzone w formie raportu podpisanego przez obydwie strony. Jeżeli RSÖ nie będzie uczestniczyć w powyższej ocenie rozmiaru szkód, klient będzie zobowiązany przesłać RSÖ kopię raportu, o którym mowa powyżej. 

7.3.   RSÖ jest z zasady zwolniona z obowiązku przyjmowania zwrotów towarów.

7.4.   Dostawy częściowe lub realizowane przed uzgodnionym terminem będą możliwe, jeżeli będą one uzasadnione dla klienta.

8.        Przeniesienie ryzyka

8.1.   Klient przejmuje wszelkie ryzyko:

8.1.1.           W przypadku (części) dostaw - zgodnie z warunkami Incoterms, o których mowa w Art. 3.1;

8.1.2.           Na czas trwania przesunięcia wysyłki lub dostawy na prośbę klienta lub z przyczyn przez niego zawinionych (odmowa odbioru). RSÖ jednakże zobowiązuje się na prośbę i koszt klienta dopilnować, by podjęte zostały działania zabezpieczające, jakich zażąda klient.

9.        Oprogramowanie

9.1.   RSÖ udziela klientowi niewyłącznego prawa do korzystania z zakontraktowanego oprogramowania komputerowego i dołączonej do niego dokumentacji (programy komputerowe i dołączona do nich dokumentacja zwane będą w dalszej części „oprogramowaniem”) wyłącznie w celu obsługi dostarczonego sprzętu. Prawo do takiego użytkowania będzie ograniczone do ustalonego okresu, po upływie którego prawo to zostanie udzielone na czas nieoznaczony. Prawo do używania oprogramowania nie będzie w szczególności obejmować prawa do tłumaczenia, wynajmowania, pożyczania, sublicencjonowania, czy też rozpowszechniania, podawania do publicznej wiadomości, zamieszczania w Internecie dla potrzeb osób trzecich nie związanych z klientem. Ponadto prawo do używania nie będzie obejmować prawa do kopiowania, o ile kopiowanie nie będzie konieczne (i) do obsługi przeznaczonego pod kątem oprogramowania lub dostarczonego sprzętu, lub (ii) do sporządzenia kopii zapasowej. O ile obowiązujące przepisy prawa lub zapisy umowy nie stanowią inaczej, klient nie może edytować oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części, ani dekompilować, dezasemblować, przeprowadzać inżynierii wstecznej lub w inny sposób próbować odtworzyć kod źródłowy.

9.2.   RSÖ udziela klientowi prawa do przenoszenia prawa do użytkowania oprogramowania na osoby trzecie, przy czym z istotnych powodów RSÖ może to prawo cofnąć. Przeniesienie powyższego prawa na osoby trzecie dozwolone jest pod warunkiem, że wraz z oprogramowaniem przeniesiony zostanie również sprzęt, który klient nabył od RSÖ razem z oprogramowaniem, bądź dla którego przeznaczone jest oprogramowanie RSÖ. W takim przypadku klient będzie zobowiązany nałożyć na taką osobę trzecią zobowiązania i ograniczenia, o których mowa powyżej.

9.3.   Oprogramowanie może zostać przekazane wyłącznie w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego (kod obiektu), bez kodu źródłowego oraz dokumentacji kodu źródłowego.

9.4.   Wszelkie pozostałe prawa do oprogramowania pozostają prawami RSÖ.

9.5.   Jeżeli klientowi zostanie przekazane oprogramowanie, do którego wyłącznie RSÖ posiada jedynie pokrewne prawo używania i które nie będzie oprogramowaniem otwartym (oprogramowanie osoby trzeciej), wówczas postanowienia umowy pomiędzy RSÖ a licencjodawcą w zakresie używania oprogramowania będą miały zastosowanie w przypadku relacji RSÖ – klient i będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Art. 9.  W przypadku, gdy klientowi zostanie przekazane oprogramowanie otwarte, postanowienia w zakresie użytkowania takiego oprogramowania otwartego będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Art. 9.  RSÖ przekaże klientowi na jego żądanie kod źródłowy, o ile postanowienia dotyczące użycia oprogramowania otwartego będą wymagać przekazania kodu źródłowego. RSÖ będzie sygnalizować we właściwych przypadkach, iż dane oprogramowanie jest oprogramowaniem przekazanym przez osobę trzecią lub oprogramowaniem otwartym, a także wskazywać na związane z nimi postanowienia dotyczące używania. RSÖ zapewni ponadto dostęp do powyższych postanowień.

10.     Odpowiedzialność za wady

10.1. W przypadku produktów posiadających istotne wady, RSÖ wedle własnego uznania naprawi lub dostarczy takie produkty raz jeszcze (świadczenie uzupełniające), pod warunkiem występowania przyczyny powstania wad już w momencie przeniesienia ryzyka zgodnie z Art. 8.

10.2. Prawo klienta do wnoszenia reklamacji w związku z występowaniem istotnych wad wygasa po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia przekazania zgodnie z Art. 3.1 i 6.2 oraz Art. 7 w przypadku dokonania odbioru. Powyższe postanowienie nie będzie obowiązywać w sytuacji, gdy (i) istnieje obowiązek objęcia gwarancją odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku rażącego zaniedbania lub nieuczciwego zatajenia, lub (ii) w przypadku nie spełniania zagwarantowanych parametrów.

10.3. Klient będzie zobowiązany niezwłocznie poinformować RSÖ na piśmie o każdej istotnej wadzie. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, RSÖ będzie mogła domagać się od klienta zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

10.4. W celu usunięcia niedociągnięć, klient udzieli RSÖ niezbędnego czasu i dostępu zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami RSÖ. W przypadku odmowy klienta, RSÖ będzie zwolniony z odpowiedzialności za powyższe niedociągnięcia.

10.5. W przypadku, gdy RSÖ nie usunie niedociągnięć w ciągu wystarczającego dodatkowego  czasu udzielonego w powyższym celu (uwzględniającym ograniczenia czasowe, o których mowa w Art. 10.7), klient będzie mógł odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny zakupu.

10.6. Klient nie będzie uprawniony do wnoszenia żądań o przeprowadzenie uzupełniającej realizacji w przypadku (i) nieznacznych odchyleń od gwarantowanych parametrów, lub (ii) nieznacznego pogorszenia się funkcjonalności.

10.6.1.        Ponadto, odpowiedzialność za wady nie będzie obejmować szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka (np. z powodu nieprawidłowej lub niedbałej obsługi, nadmiernego użytkowania, niewłaściwych warunków zasilania, nieodpowiednich robót budowlanych, nieodpowiedniego podłoża) lub przypadków normalnego zużycia.

10.6.2.        Ponadto, odpowiedzialność za wady nie będzie obejmować szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku szczególnego oddziaływania z zewnątrz, na przykład przez czynniki chemiczne, elektroniczne, elektryczne lub atmosferyczne, które nie zostały objęte umową.

10.6.3.        RSÖ nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady będące następstwem modyfikacji i prac związanych z uruchomieniem przeprowadzanych przez klienta lub osoby trzecie.

10.7. Okres realizacji uzupełniających w przypadku usuwania niedociągnięć wynosi 3 miesiące, zaś w przypadku dostaw i usług zastępczych – 6 miesięcy. Okres ten będzie obowiązywał co najmniej do dnia upływu pierwotnego okresu rękojmi na dostarczane rzeczy. Okres odpowiedzialności za wady zostanie przedłużony o czas przestoju eksploatacyjnego spowodowanego koniecznością usunięcia niedociągnięć lub realizacji dostaw zastępczych w przypadku wszystkich rzeczy, których nie można było właściwie eksploatować z powodu takiego przestoju.

10.8. Warunków dotyczących okresów rękojmi, o których mowa w Art. 10.2 i 10.7, nie stosuje się w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują dłuższe obligatoryjne okresy rękojmi. Obowiązek RSÖ do zwolnienia z odpowiedzialności za wady będzie podlegać postanowieniom Art. 12.

10.9. Art. 10.1 do 10.7 oraz Art. 12 stosuje się odpowiednio do żądań klienta usunięcia niedociągnięć, zrealizowania dostaw zastępczych lub wypłaty odszkodowania za szkodę wynikającą z naruszenia przez RSÖ obowiązków podczas negocjowania umowy lub nieprzestrzegania dodatkowych zobowiązań umownych.

10.10.         Nakłady potrzebne do przeprowadzenie realizacji dodatkowej, takie jak koszty podróży i transportu, koszty materiałowe i robocizny, będzie ponosić RSÖ, pod warunkiem że dostarczony towar zgodnie ze swym przeznaczeniem nie został umieszony w miejscu nie będącym miejscem dostawy. Jeżeli towar został umieszczony zgodnie z przeznaczeniem w miejscu nie będącym miejscem dostawy, RSÖ będzie ponosić wyłącznie te koszty, które wyniknęłyby, gdyby klient nie dokonał takiego umieszczenia. Wszelkie koszty związane z realizacją uzupełniającą związane z umieszczeniem, przekraczające powyższe uzasadnione koszty, zostaną pokryte przez klienta.

10.11.         Jeżeli RSÖ będzie mieć wątpliwości co do jakości i przydatności rzeczy udostępnionych przez klienta w celu przeprowadzenia realizacji lub zrealizowania usługi, RSÖ zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia takiej realizacji, zrealizowania usług lub przejęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeżeli klient nie wyeliminuje podstaw takich wątpliwości ze strony RSÖ.

10.12.         Oprogramowanie

Błędy w oprogramowaniu będzie się uznawać za istotną wadę, wyłącznie jeśli będą to powtarzalne nieprawidłowości pochodzące ze specyfikacji, które zostały zatwierdzone przez klienta. Błędów w oprogramowaniu nie będzie się jednak uznawać za istotne wady, jeżeli nie będą one występować w najnowszej wersji oprogramowania przekazanej klientowi, a jej wdrożenie będzie dla klienta możliwe do przyjęcia. Ponadto RSÖ nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady w sytuacji, gdy istotna wada jest następstwem (i) niekompatybilności oprogramowania ze środowiskiem przetwarzania danych stosowanym przez klienta, (ii) używania oprogramowania wraz z oprogramowaniem dostarczonym przez osoby trzecie, jeżeli takie użycie nie zostało wyraźnie dopuszczone w dokumentacji RSÖ lub na które RSÖ nie udzieliła pozwolenia w innej formie pisemnej, (iii) nieprawidłowej konserwacji oprogramowania przez klienta lub osoby trzecie.

10.13.         Kalibracja

Kalibracja obejmuje ocenę korelacji pomiędzy danymi wskazywanymi przez dane urządzenie pomiarowe lub sprzęt pomiarowy a wartościami zmiennej mierzonej pod określonymi warunkami  ustalonymi jako norma. Zakres pomiarów ustala się przy pomocy danych technicznych znajdujących się w specyfikacji danego sprzętu. W zależności od zadania ustalonego dla pomiaru, wartości będą zapisywane w protokole testowym i będą przyjmowane jako prawidłowe na czas przeprowadzania prób. Klient będzie mógł zweryfikować, na czas prowadzonych prób, prawidłowość przeprowadzonej kalibracji na terenie zakładu RSÖ. Klientowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia związane z wadami.

10.14.         Klient zrzeka się prawa regresu względem RSÖ zgodnie z § 933b ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego).

10.15.         Klientowi nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia związane z istotnymi wadami.

11.     Odpowiedzialność za brak tytułu prawnego/ naruszenie praw własności przemysłowej

11.1.RSÖ będzie zobowiązana realizować dostawy posiadające tytuł prawny, np. prawa własności przemysłowej i prawa autorskie osób trzecich (zwane w dalszej części „prawami majątkowymi”) wyłącznie na terenie kraju miejsca dostawy. W sytuacji, gdy uzasadnione roszczenie będzie mogło być dochodzone przez klienta od osoby trzeciej, w związku z naruszeniem praw majątkowych związanych z dostawami realizowanymi przez RSÖ, które klient używa na podstawie umowy, RSÖ będzie ponosić następującą odpowiedzialność przez okres, o którym mowa w Par. 10.2:

11.1.1.        W odniesieniu do powyższych dostaw, RSÖ wedle własnej decyzji na swój koszt albo uzyska prawo użytkowania powyższych dostaw lub je zmieni w ten sposób, by nie powodowały naruszenia praw majątkowych, albo je wymieni.

11.1.2.        Klient będzie mógł odstąpić od umowy lub domagać się obniżenia ceny zgodnie z przepisami prawa, a także dochodzić odszkodowania zgodnie z Art. 12 w sytuacji, gdy RSÖ nie będzie w stanie naprawić powyższego naruszenia na uzasadnionych warunkach.

11.1.3.        Wszystkie powyższe zobowiązania RSÖ będą ponoszone wyłącznie pod warunkiem, że (i) klient poinformuje RSÖ na piśmie i bez zbędnej zwłoki o wszystkich wymaganych roszczeniach, (ii) nie poczyni żadnych ustępstw i potwierdzeń, oraz (iii) że RSÖ  będą przysługiwać wszystkie środki obrony i postępowania ugodowe . W sytuacji, gdy klient przestanie użytkować zrealizowane dostawy z powodu wniesienia roszczeń przez osoby trzecie, będzie on zobowiązany zapewnić, np. poprzez wyraźne poinformowanie danej osoby trzeciej, by powyższe zaprzestanie użytkowania nie zostało uznane jako potwierdzenie naruszenia praw majątkowych.

11.2.Jeżeli naruszenie praw majątkowych nastąpi w winy klienta, klientowi nie będzie przysługiwać prawo wnoszenia roszczeń z tytułu braku tytułu prawnego.

11.3.Klientowi nie będzie przysługiwać prawo wnoszenia roszczeń również w sytuacji, gdy naruszenie praw majątkowych zostanie spowodowane przez: (i) specyfikacje klienta, (ii) zastosowanie, które nie zostało przewidziane przez RSÖ, lub (iii) dostawy, które zostały zmienione lub połączone w towarami nie dostarczonymi przez RSÖ.

11.4.Klientowi nie będzie przysługiwać prawo wnoszenia żadnych innych roszczeń w związku z brakiem tytułu prawnego.

12.     Odpowiedzialność

12.1.RSÖ będzie ponosić nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem umyślnym, na pisemne gwarancje, a także za szkody związane z zagrożeniem życia, uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu. Powyższe nie wpływa na odpowiedzialność wynikającą z obowiązujących przepisów prawa w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone wadami w produktach.

12.2.We wszystkich pozostałych przypadkach, odpowiedzialność RSÖ z jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym z tytułu zwłoki (Art. 6.4), będzie ograniczona do piętnastu procent (15%) ustalonego wynagrodzenia.

12.3.Bez uszczerbku dla odpowiedzialności, o której mowa w Art. 12.1 i 6.4, RSÖ nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty finansowe lub szkody pośrednie, utracone zyski, spadek produkcji, awarie, roszczenia umowne osób trzecich, utratę możliwości użytkowania, koszty finansowe, utracone odsetki, roszczenia z tytułu zakupów interwencyjnych, jak również utracone dane, informacje i programy z powodu błędu w oprogramowaniu.

12.4.RSÖ nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie techniczne w prowadzeniu sklepu internetowego RSÖ. RSÖ zastrzega sobie prawo do zawieszenia w dowolnym momencie prowadzenia sklepu internetowego RSÖ bez uszczerbku dla prawidłowej realizacji zawartych umów.

12.5.Z zastrzeżeniem obowiązkowej odpowiedzialności (Art. 12.1) oraz bez uszczerbku dla postanowień Art. 10.2, wszelkie roszczenia odszkodowawcze wygasają po upływie dwunastu (12) miesięcy od dnia wystąpienia szkody oraz powzięcia lub nie powzięcia o niej wiadomości, spowodowanej przez rażące zaniedbanie ze strony klienta.

12.6.RSÖ nie będzie ponosić żadnej dodatkowej odpowiedzialności.

13.     Poufność informacji i reklama

13.1.Klient udziela niniejszym zgodę na ustanawianie, przechowywanie, przetwarzanie i inne wykorzystywanie drogą elektroniczną przez RSÖ swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, kod pocztowy, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, data urodzenia oraz informacje dotyczące banku i kart kredytowych, dla potrzeb zawarcia i realizacji współpracy handlowej. Ponadto klient udziela zgody na otrzymywanie od RSÖ reklam drogą elektroniczną. Klient będzie jednakże mógł w dowolnym momencie odmówić otrzymywania materiałów reklamowych wysyłając RSÖ powiadomienie pocztą elektroniczną (rs-austria@rohde-schwarz.com).

13.2.Informacje dotyczące klienta nie będą mogły być przekazywane osobom trzecim, chyba że przekazanie tych informacji będzie niezbędne do należytej realizacji umowy.

13.3.Klient będzie mógł w dowolnym momencie cofnąć udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie powyższych danych, przesyłając  RSÖ powiadomienie pocztą elektroniczną (rs-austria@rohde-schwarz.com).

14.     Obowiązujące prawo

Współpraca pomiędzy RSÖ a klientem na podstawie zawartej umowy będzie podlegać przepisom prawa austriackiego, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

15.     Miejsce płatności i jurysdykcja

15.1.Miejscem płatności jest Wiedeń.

15.2.W przypadku sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze współpracy na podstawie zawartej umowy, spory te będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Wiedniu.

16.     Postanowienia końcowe

16.1.W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy stanie się prawnie nieważne, wówczas fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność pozostałej części Umowy. Powyższego postanowienia nie stosuje się w sytuacji, gdy utrzymywanie Umowy w mocy wiązać się będzie z nadmiernymi trudnościami dla jednej ze stron.

16.2.Wszystkie uzgodnienia umowne, w tym uzgodnienia dodatkowe, będą wiążące wyłącznie jeżeli zostanie zachowana forma pisemna. Niniejszy wymóg formalny można odwołać również wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej.