0 termék

Saját profil:
Bejelentkezés vagy regisztráció
Kapcsolat
Surfing From United States?
Visit the WebStore of Rohde & Schwarz USA, Inc. Do not show this message again

Felhasználási feltételek

Kérjük jelentkezzen be online ajánlatért vagy egyéni árainak megtekintéséhez.

Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételek

Vállalkozásokkal az elektronikus kereskedelemben
folytatott üzleti forgalomban
Érvényes: 2011. január hónaptól

Impresszum:

A Rohde & Schwarz-Österreich Ges.m.b.H. (székhelye: AT-1120 Bécs Technologiestrasse 10. E épület; a Bécsi Kereskedelmi Bíróság által FN 101874s cégjegyzékszám alatt nyilvántartva) virtuális onlineshopot működtet webstore.rohde-schwarz.com/cee elektronikus cím alatt (a következőkben: RSÖ-Webshop).

1. Általános

Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a ROHDE & SCHWARZ Österreich Budapesti Iroda (RSÖ) valamennyi szerződésére vonatkoznak, amelyeket az RSÖ az RSÖ-Webshop keretében vállalkozó (az UGB [Vállalkozásokról szóló törvény] 1,2 és 3 §§ szerint), közjogi jogi személy vagy közjogi különvagyon (a következőkben együttesen: Ügyfél) részére értékesített áru eladójaként köt meg.

 1.1. Az RSÖ részéről termékek szállítása kizárólag a jelen ÁSZF alapulvételével történnek. Jelen ÁSZF akkor is hatályos, ha arra az RSÖ – egy már fennálló üzleti kapcsolatban – a későbbi szerződések vonatkozásában külön már nem hivatkozik.

1.2. Az Ügyfél eltérő vagy kiegészítő üzleti feltételei csak akkor érvényesek, ha azokat az RSÖ a mindenkori szerződéskötés alkalmával írásban megerősíti.

1.3. Szerződéskötés:Az RSÖ-Webshop termékei és azok leírása az Ügyfél tájékoztatását szolgálják és nem minősülnek egy az RSÖ-re nézve kötelező erejű ajánlatnak. Az Ügyfél egy RSÖ-Webshop-termék megrendelésével mint ráutaló magatartással ajánlatot tesz adásvételi szerződés megkötésére. Az RSÖ jogosult ezt az ajánlatot három munkanapon belül az Ügyfél részére megküldött megrendelés-visszaigazolásával elfogadni. A megrendelés-visszaigazolás az RSÖ választása szerint vagy e-mail vagy fax formájában történik. A 3 munkanapos határidő válasz nélküli eltelte esetén az ajánlat elutasítottnak tekintendő. Az automatikusan kiállított érkeztetési értesítő csak az Ügyfél által megküldött megrendelés megerősítésére szolgál, és nem minősül a megrendelés RSÖ részéről történő elfogadásának vagy visszaigazolásának.

1.4 Jelen ÁSZF az Ügyfél megrendelésére az RSÖ által megküldött megrendelés-visszaigazolással létrejövő mindenkori szerződés részét képezi. A megrendelés-visszaigazolás és a jelen ÁSZF közötti eltérés esetén a megrendelés-visszaigazolás rendelkezései irányadóak. Az Ügyfél megrendelése leadásával elismeri ezen ÁSZF elfogadását. Jelen ÁSZF szerződési feltételeitől történő eltérés csak az RSÖ írásbeli megerősítésével válnak hatályossá. Legkésőbb a termék átvételével a jelen ÁSZF elfogadottnak minősül.

2. A szállítások vagy szolgáltatások terjedelme

2.1 Az RSÖ alapvetően csak olyan Ügyfelek részére szállít, amelyek székhelye olyan államban található, amelyek az RSÖ-Webshop oldalán kifejezetten feltüntetésre kerültek. A szállítások terjedelmére vonatkozóan az Ügyfél megrendelése és az RSÖ megrendelés-visszaigazolása irányadó.

2.2. Valamennyi szállításra és szolgáltatásra a Német Elektrotechnikusok Szövetségének [Verbandes Deutscher Elektrotechniker (VDE)] előírásai irányadóak, amennyiben ezek a szállítások és szolgáltatások biztonságára vonatkozóan irányadó rendelkezéseket tartalmaznak, és jelen ÁSZF sem tartalmaz eltérő rendelkezéseket. Eltérések annyiban megengedettek, amennyiben ugyanazon fokú biztonság más eszközökkel is garantálható.

2.3. Az iratok, pl. fényképek, illusztrációk, rajzok, súly-, és teljesítményadatok az RSÖ-Webshopban továbbá a prospektusokban, az árajánlatok és adatlapok nem garantálják a tulajdonságokra vonatkozó helyes adatokat, hanem teljesítmény-leírásoknak minősülnek. Az RSÖ fenntartja a jogát, hogy eltérjen egy megrendeléstől még annak elfogadását követően is olyan mértékben, amely a gyártás folyamán ismertté vált igényen alapul illetve ezáltal indokolt.

2.4. AZ RSÖ fenntartja korlátozások nélküli tulajdonjogát és szerzői jogi jogosítványait illetve értékesítési és használati jogait az árajánlatai, költségelőirányzatai, rajzai, műszaki információi, adatai, leírásai és egyéb iratai vonatkozásában. Az Ügyfél nem jogosult ezeket az iratokat illetve műszaki információkat az RSÖ kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül reprodukálni, másolni, harmadik személyek rendelkezésére bocsátani vagy más módon továbbadni, vagy ezen iratokat illetve műszaki információkat bármilyen olyan egyéb módon használni, amely ellentétes lehet az RSÖ érdekeivel. Amennyiben az RSÖ részére megbízást/megrendelést nem adnak, úgy valamennyi RSÖ által tett ajánlatra vonatkozó rajzot vagy egyéb iratanyagot haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. Az 1. és 2. mondat értelemszerűen és megfelelően az Ügyfél iratanyagaira is vonatkozik; amelyek azonban olyan harmadik személyek részére rendelkezésre bocsáthatók, akiket az RSÖ engedélyezett módon bízott meg a szállítással vagy szolgáltatással.

3. Árak

3.1. Az árlistákon feltüntetett termékek szállítási árai az ICC által publikált INCOTERMS 2010 Nr. 715ED szerint:

- az Európai Unión belül CIP az RSÖ választása szerinti speditőrrel

- az Európai Unión kívül FCA, az RSÖ által megjelölt helyen, feltéve, hogy az ÁSZF nem tartalmaz eltérő rendelkezéseket

Az árak a kereskedelemben szokásos csomagolással együtt, Euróban (€) értendőek, valamint hozzáadandóak a mindenkor érvényes törvényes forgalmi adó, valamint adók, vámok vagy illetékek, lehetséges konzuli díjak illetve hitelesítési díjak, amelyeket adott esetben a 13. pont szerint alkalmazandó más jog szerint kivethetnek. Az Ügyfél köteles viselni illetve megtéríteni az olyan adókat, vámokat és illetékeket valamint az esetleges konzuli és legalizálási díjakat, amelyeket az RSÖ-re kivetnek. Bármely antenna, berendezés és rendszer csomagolásának, továbbá az Ügyfél által megkívánt speciális csomagolásoknak a költségei külön kiszámlázásra kerülnek.

3.2. Az árak a szerződéskötéskori költséghelyzet alapján kerültek kiszámításra. Arra az esetre, amennyiben a szállítás teljesítésének napjáig a költségek változnak, az RSÖ fenntartja az árkiigazítás jogát, feltéve, hogy a szállításra a szerződéskötést követő 4 hónapon túl kerül sor. Nem alkalmazható az árkiigazítás abban az esetben, ha az RSÖ-nek felróható szállítási késedelem áll fenn.

4. Tulajdonjog fenntartása

4.1. A Szállítás tárgya (tulajdonjog fenntartással átadott áru) az RSÖ tulajdonában marad a szállítás és/vagy szolgáltatás megállapodott vételárának/ellenértékének maradéktalan kiegyenlítésig. A tulajdonjog fenntartása olyan követelések vonatkozásában is fennáll, amelyeket folyószámla összevezetésbe vonnak be, és amelyek egyenlege engedményezett és elismert. Az Ügyfél kötelezi magát a tulajdonjog fenntartással átadott áru tulajdonának védelme vagy annak megóvása érdekében tett intézkedések támogatására.

4.2. Az Ügyfél a teljes követelés 4.1 pontnak megfelelő kiegyenlítése előtt nem zálogosíthatja el vagy ruházhatja át harmadik személyekre az RSÖ által szállított terméket. Továbbértékesítés csak a szokásos üzletmenet szerint viszonteladók részére megengedett azzal a feltétellel, hogy a viszonteladó részére vevői a vételárat megfizetik, vagy az árut tulajdonjog fenntartással értékesíti, mely szerint a tulajdonjog csak a fizetési kötelezettségek teljes körű teljesítésével száll át.

4.3.Az Ügyfél már most engedményezi a tulajdonjog fenntartással átadott áru továbbértékesítéséből származó követelését valamennyi járulékos joggal és az Ügyfélnek a tulajdonjog fenntartással átadott árura vonatkozó egyéb jogalapból származó követeléseivel együtt, amelyek az átvevővel vagy harmadik személlyel szemben keletkeztek (így különösen jogosulatlan cselekményből származó vagy biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó igényeket), beleértve a valamennyi a folyószámla összevezetésből származó szaldókövetelést is az RSÖ-t megillető követelés mértékéig. Az RSÖ az engedményezést elfogadja.

4.4 Amennyiben az RSÖ tulajdonjoga egy másik dologgal történő egyesítés révén megszűnik, úgy az RSÖ közös tulajdont szerez az új dolgon az egyesítés időpontjában tulajdonjogának fenntartásával átruházott áru által az egyesüléssel érintett másik dolog értékéhez viszonyítottan képviselt értéke (számla végösszege beleértve a forgalmi adót) arányában. Amennyiben a tulajdonjog fenntartással átadott áru oly módon egyesül, hogy az Ügyfél dolga minősül fődolognak, az RSÖ és az Ügyfél már most megállapodnak abban, hogy az Ügyfél az érintett dologból arányos közös tulajdont ruház át az RSÖ-re. A RSÖ az átruházást elfogadja. Az esetleges költségeket, amelyek az RSÖ közös tulajdonból eredő igényeinek érvényesítése miatt keletkeznek, az Ügyfél viseli.

4.5 Amennyiben az RSÖ-t a 4. pont szerint megillető biztosítéki jogok értéke valamennyi biztosított igény összegét több mint 20%-kal meghaladja, az RSÖ az Ügyfél kérésére a biztosítékok egy megfelelő részét felszabadítja; az RSÖ azonban jogosult a felszabadított áru kiválasztására.

4.6 Az Ügyfél köteles az RSÖ tulajdonát képező árut érintő, harmadik személyek részéről történő bármely foglalásról, egyéb rendelkezésekről vagy intézkedésekről és hozzáférésekről az RSÖ-t haladéktalanul értesíteni. Az Ügyfél köteles továbbá minden olyan harmadik személyt, akik az áruhoz hozzáférést kívánnak szerezni, figyelmeztetni arra, hogy az áru az RSÖ tulajdonában áll. Amennyiben a harmadik személy az RSÖ ezen összefüggésben keletkezett peres vagy peren kívüli költségeit nem tudja megtéríteni, ezért az Ügyfél felel. Ezen kötelezettség bármely megszegése esetén valamennyi ebből eredő kárért az Ügyfél felel az RSÖ felé. Bármely szükséges beavatkozás költségeit az Ügyfél köteles viselni.

4.7 Az Ügyfél kötelezettségszegése, így különösen fizetési késedelem esetén az RSÖ jogosult elállásra és visszavételre, az Ügyfél pedig köteles a termék kiadására.

4.8 Az Ügyfél jogosult az engedményezett követelés beszedésére, amennyiben a saját RSÖ-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének eleget tesz. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén az RSÖ jogosult ezen beszedési felhatalmazás visszavonására. Az Ügyfél azonban nem jogosult ezen követelések engedményezésére annak érdekében, hogy azokat factoring útján szedje be, kivéve, ha a faktort visszavonhatatlanul arra kötelezi, hogy az ellenértéket közvetlenül az RSÖ részére küldje meg mindaddig, amíg az RSÖ-nek az Ügyféllel szemben követelései állnak fenn.

4.9 Amennyiben szoftverekkel kapcsolatos szállításokról van szó, az Ügyfél nem szerez tulajdont, hanem csupán a 9. pont szerinti jogokat.

5. Fizetési feltételek

5.1. Valamennyi fizetést levonás-, és költségmentesen a számla kiállításának dátumától számított 30 naptári napon belül kell az RSÖ részére teljesíteni.

5.2. Olyan megrendelések esetén, amelyek nettó összértéke meghaladja az 50.000,- € összeget, a megrendelés leadásakor 30% + a felszámítandó általános forgalmi adó, mint előleg fizetendő.

5.3. Az RSÖ fenntartja a jogot arra, hogy további fizetési biztosítékokat vagy előzetes fizetést követeljen.

5.4. A Ügyfél csak olyan követeléseket jogosult beszámítani, vagy olyan követelések vonatkozásában jogosult visszatartási jogot érvényesíteni, amelyeket oly módon állapítottak meg, hogy azt az RSÖ kifejezetten írásban elismerte vagy jogerős bírósági ítélet állapított meg.

5.5. Amennyiben a Ügyfél fizetési késedelembe esik, az RSÖ a további igényei érvényesítésére vonatkozó jogok fenntartása mellett évi, Osztrák Nemzeti Bank által megállapított jegybanki alapkamat + 8%-nak megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén az RSÖ választása szerint a további szállításokat előlegteljesítésektől vagy biztosíték nyújtásától teheti függővé, nem telesítés miatt elállhat a szerződéstől vagy kártérítést követelhet.

5.6 Amennyiben az Ügyfél fizetési vagy átvételi kötelezettségeivel az RSÖ-vel szemben részben vagy egészben késedelembe esik, úgy valamennyi a szerződésben megállapodott árra vonatkozó árengedmény és árkedvezmény függetlenül annak fajtájától térítésmentesen megszűnik.

6. A szállításokra vonatkozó határidő

6.1. Amennyiben az RSÖ és az Ügyfél között írásban nem születik más megállapodás, a szállítási határidő 8 hét, amely a megrendelés-visszaigazolás beérkezésének napjától számítandó. A határidő betartásának Ügyfél által teljesítendő előfeltétele az Ügyfelet terhelő kötelezettségek határidő-, és szabályszerű teljesítése, így különösen: az Ügyfél által rendelkezésre bocsátandó iratanyagok, szükséges engedélyek és mentesítések (jóváhagyások) kellő időben történő beérkezése, valamint tervek és jegyzékek/ütemtervek időben történő tudomásulvétele és jóváhagyása, továbbá a megállapodott fizetési feltételek és bármely egyéb kötelezettségek betartása, amelyek szükségesek az RSÖ által történő határidő-, és szabályszerű szállításokhoz és/vagy szolgáltatásokhoz. Amennyiben ezek a követelmények megfelelő időben nem teljesülnek, úgy a megállapodott határidők az Ügyfél kötelezettségének teljesítését követően az RSÖ-re irányadó teljesítési határidő újrakezdését követően megfelelően meghosszabbodnak. Amennyiben az 5.2 pont szerint vagy a Felek megfelelő megállapodása alapján előlegfizetést kell teljesíteni, úgy az előbbi mondat megfelelően alkalmazandó.

6.2. Az RSÖ-t terhelő kötelezettségek határidejeit megtartottnak kell tekinteni a 3.1. szerint alkalmazandó INCOTERMS rendelkezéseinek megfelelő teljesítés esetén. Amennyiben a szállítások olyan okokból késnek, amelyekért az Ügyfél felelős, úgy a határidő megtartottnak minősül, ha a megállapodott határidőben jelzik, hogy a termék szállításra kész.

6.3. Amennyiben a szállítási határidők elmulasztása bizonyíthatóan vis maiorra vezethető vissza, mint például üzemzavarok, háború, katonai mozgósítás, zendülés, sztrájk, kizárás (lock-out), közlekedési zavarok vagy előre nem látható akadályok, bármely érintett határidő arányosan meghosszabbodik. Idetartozik valamennyi hatósági intézkedés, mint például egy kötelező hatósági engedély szabályszerű kérelem ellenére történő ki nem bocsátása, szállítási és energiafelhasználási korlátozások, de a nyersanyagokban és ellátási javakban fellépő általános hiány, valamint minden egyéb RSÖ-nek fel nem róható ok, mint például a szállítók késedelmes szállítása vagy annak hiánya. Amennyiben ezen körülmények miatt a szállítás vagy a szolgáltatás lehetetlenné válik, az RSÖ mentesül szolgáltatási/szállítási kötelezettsége alól. Az RSÖ az Ügyfelet a lehető leghamarabb értesíti a határidő túllépése vagy a teljesítés lehetetlenné válása miatt.

6.4. Amennyiben az RSÖ kizárólag saját hibájából esik késedelembe, az Ügyfél jogosult a késedelemtől számított 3. hét elteltét követően - feltéve - hogy bizonyítja, hogy a késedelemből kára származott, a késedelem minden teljes hete után a késedelmes szállítás miatt kártalanítást követelni, amelynek összege a szállítmány és/vagy szolgáltatás késedelemmel érintett részének minimum 0,5% de maximum 5%-a.

6.5. Az Ügyfél a késedelmi kártalanítást akkor is követelheti, ha a 6.3 pont alatt szabályozott körülmények csak az eredetileg megállapodott határidő felróható túllépését követően merülnek fel.

6.6 Az Ügyfél által a késedelmes szállítás illetve meghiusult teljesítés miatt követelt és a fenti 6.4 pontban meghatározott 5%-os maximumot összességében meghaladó kártérítési igények kizártak..

6.7. Az Ügyfél a szerződéstől a törvényes keretek között csak abban az esetben állhat el, amennyiben a késedelemből eredő kára a 6.6 pont alatt megjelölt 5%-os mértékű felső határt eléri.

6.8 Az Ügyfél az RSÖ felszólítása alapján egy méltányos határidőn belül köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a szállítás késedelme miatt a szerződéstől eláll-e, és/vagy kártérítést követel a teljesítés helyett, vagy a teljesítés mellett követel-e kártérítést, vagy ragaszkodik a szállításhoz. A késedelemből eredő igények a keletkezésüktől és az Ügyfél tudomásszerzésétől számított illetve, ha a tudomásszerzés az Ügyfél nagyfokú gondatlansága miatt marad el, úgy a keletkezés időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül évülnek el.

6.9 Amennyiben a feladás vagy a kézbesítés az Ügyfél kívánságára (vagy egyéb az Ügyfél felelősségi körébe tartozó okokból) késik, úgy az áru feladásra-készre jelentését követő nap után, minden megkezdett hónapra a számla összeg 0,5%-ának megfelelő mértékű tárolási díj számítható fel. A tárolási díj maximális összege a számlaösszeg 5%-ában limitált, kivéve, ha ennél magasabb összegű költségek bizonyíthatóak.

7. Szállítás

7.1. Ügyfél köteles azokat a szerződésszerű szállításokat átvenni, amelyek jelentéktelen hibában szenvednek, amennyiben az átvételben állapodtak meg.

7.2. Az Ügyfél köteles a szállítmányokat azok átvételét követően haladéktalanul megvizsgálni a szállítási károk megállapítása céljából. A szállítás során keletkezett károkat az ezek megtérítésére irányuló igény kizárásának terhével haladéktalanul jelenteni kell a szállító cégnek vizsgálat céljából, illetve ennek megtörténtéről fel kell venni az ilyen esetekre rendszeresített vizsgálati nyomtatványt. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az Ügyfél haladéktalanul köteles a szállítót és az RSÖ-t értesíteni és megállapított kár megtekintését és felmérését a szállító számára lehetővé tenni, amelynek megtörténtét egy közösen felvett iratban kell rögzíteni. Amennyiben az RSÖ ezen a kárfelvételen nem vett részt, úgy részére meg kell küldeni az írásbeli jelentés másolatát.

7.3. Az RSÖ-nek a már leszállított áru visszavételére vonatkozó kötelezettsége alapvetően kizárt.

7.4. Határidő előtti és részszállítások megengedettek, amennyiben ez az Ügyfél számára elfogadható.

8. Kárveszély átszállása

8.1. A kárveszély az Ügyfélre a következők szerint száll át:

81.1. (Rész)szállítások esetén a 3.1 pont szerint irányadó INCOTERMS szerint;

8.1.2. Arra az időszakra azonban, ameddig a feladás vagy a kézbesítés az Ügyfél kívánságára vagy a neki felróható okból késik (átvételi késedelem), az RSÖ kész az Ügyfél kérésére és költségére az általa megkívánt biztosítási intézkedések megtételére.

9. Szoftverek

9.1 Az RSÖ biztosítja Ügyfele részére azt a nem kizárólagos jogot, hogy a szerződés tárgyát képező computer-programokat és a hozzátartozó dokumentációt (computer-programok és a hozzátartozó dokumentáció együttesen: „szoftver”) kizárólag az arra szolgáló vagy azzal együtt szállított hardver működtetéséhez használja. A használati jog a megállapodott időtartamra korlátozott, ilyen megállapodás hiányában a használati jog időben nincs korlátozva. A szoftver használati joga nem foglalja magába a fordításra, bérbeadásra, kölcsönzésre, további licencbe adásra, terjesztésre, nyilvánossá tételére és harmadik személyek számára on-line rendelkezésre bocsátásra való jogot, kivéve az Ügyfél vállalatát. A használati jog nem terjed ki továbbá a sokszorosításra, amennyiben ez nem a szolgáltatandó vagy azzal együtt szállított hardver működtetéséhez vagy biztonsági másolat készítéséhez szükséges. Ellenkező, kötelező erejű törvényi rendelkezés vagy szerződéses kikötés hiányában az Ügyfél nem jogosult a szoftver teljes vagy részbeni átdolgozására, dekompilálására, dizeszemblerezésére vagy egyéb más módon a forráskódhoz történő hozzáférésre.

9.2 Az RSÖ biztosítja az Ügyfél számára azt a – fontos okból visszavonható – jogot, hogy az Ügyfél számára biztosított szoftver-használati jogot átruházza harmadik személyekre. A szoftver azonban csak azzal hardverrel együtt ruházható át harmadik személyre, amely hardvert az Ügyfél a szoftverrel együtt az RSÖ-től szerzett vagy amely az RSÖ szoftveréhez tartozik. Ebben az esetben az Ügyfél köteles a fenti kötelezettségeket és korlátozásokat is is átruházni a harmadik személyre.

9.3 A szoftverek átengedése kizárólag gépileg olvasható módon (object code) a forráskód (source code) és forráskód dokumentáció nélkül történik.

9.4 Valamennyi egyéb a szoftverhez fűződő jog az RSÖ-nél marad.

9.5 Amennyiben az Ügyfélnek olyan szoftvert engednek át, amelyre vonatkozóan az RSÖ-nek csak levezetett használati joga van, és az nem Open Source Szoftver (idegen szoftver) jelen 9. pontot megelőzően és kiegészítőleg az Ügyfél és az RSÖ viszonylatában is az RSÖ és a licencadó által megállapodott feltételek irányadóak. Ha és amennyiben az Open Source Szoftver kerül átengedésre a jelen 9. pont rendelkezéseit megelőzően azok a használati feltételek érvényesek, amelyek az Open Source Szoftverre irányadóak. Az RSÖ az Ügyfél részére annak felszólítása alapján akkor engedi át az Open Source Szoftvert, amennyiben ezek a használati feltételek az Open Source Szoftver kiadását írják elő. Az RSÖ utalni fog a megfelelő helyen az átengedett idegen szofver, ideértve az Open Source Szoftvert meglétére és használati feltételeire, továbbá a használati feltételeket hozzáférhetővé teszi.

10. Kellékszavatosság

10.1 Amennyiben a termékek kellékhiányosak, az RSÖ választása szerint azokat ellenérték nélkül kijavítják, újra szállítják vagy újra előállítják (a továbbiakban Utóteljesítés), amennyiben annak okai már a 8. pont szerinti kárveszélyátszállás időpontjában is fennálltak.

10.2 Az Ügyfél kellékhiányból eredő igényei a 3.1 és 6.2 szerinti elszállítás illetve a 7. pont szerinti átvétel időpontjától számított tizenkét (12) hónapon belül évülnek el. Ez nem vonatkozik a szándékosságból, a hiba rosszhiszemű elhallgatásból vagy minőséggarancia be nem tartásából eredő esetekre.

10.3. Az Ügyfél köteles a kellékhiányt haladéktalanul és írásban részletesen megkifogásolni az RSÖ felé. Amennyiben a szavatossági kifogás alaptalan volt, úgy az RSÖ jogosult az Ügyféltől követelni az ebből eredő ráfordításainak megtérítését.

10.4 A hiba elhárításához az Ügyfél köteles az RSÖ részére a méltányos megítélése szerint szükséges időt és alkalmat biztosítani. Amennyiben az Ügyfél ezt megtagadja RSÖ mentesül a kellékszavatosság alól.

10.5 Amennyiben az RSÖ a neki erre a célra (a 10.7 pont szerinti legrövidebb határidő figyelembevételével) megszabott megfelelő határidőn belül elmulasztja bármely ilyen hiba elhárítását, az Ügyfél vagy elállhat a szerződéstől vagy a vételár csökkentését követelheti.

10.6 Nem áll fenn szavatossági felelősség a megállapodott tulajdonságoktól való lényegtelen eltérések és/vagy a használhatóság jelentéktelen sérelme esetén.

10.6.1 Nem terjed ki a szavatossági felelősség továbbá az olyan károkra, amelyek a kárveszély átszállását követően keletkeztek (pl. hibás vagy hanyag kezelés, túlzott igénybevétel, alkalmatlan felszerelés, hibás építési munkálatok, nem megfelelő építési alap) vagy a dolog a természetes elhasználódása következtében.

10.6.2 Ezen túlmenően az Ügyfél nem jogosult szavatossági igényt érvényesíteni olyan károk miatt, amelyek a kárveszély átszállását követően keletkeztek, feltéve hogy ezek valamely különleges külső okból - mint pl. vagy olyan kémiai, elektrokémiai, elektronikai vagy atmoszférikus hatások miatt - keletkeztek, amelyek a szerződésben nem kerültek kikötésre.

10.6.3 Ha az Ügyfél vagy harmadik személyek módosításokat és üzembe helyezési munkálatokat hajtottak végre, ezekért illetve az ezek következtében fellépő következményekért való felelősség szintén kizárt.

10.7. Az utólagos teljesítésre vonatkozó határidő utólagos javítás esetén 3 hónap, pótlólagos szállítások vagy szolgáltatások esetében 6 hónap, amely határidő legalább a termékre/szolgáltatásra vonatkozó eredeti szavatossági határidő lejártáig tart. A szavatossági felelősség határideje meghosszabbodik az utólagos javítások, pótlólagos szállítások vagy szolgáltatások szükségessége miatt felmerülő üzemszünet időtartamával, minden olyan áru(elem) vonatkozásában, amelyek az ilyen üzemszünet miatt rendeltetésszerűen nem használhatóak.

10.8. A 10.2., és a 10.7. szerinti szavatossági határidők nem érvényesülnek, amennyiben törvény kötelezően hosszabb határidőket ír elő. Az RSÖ kártérítési kötelezettsége a 12. pont szerint áll fenn.

10.9. A 10.1. ponttól a 10.7 pontig tartó rendelkezések és 12. pont megfelelően irányadóak az Ügyfél olyan utólagos javításra, pótlólagos szállításra vagy kártérítésre vonatkozó igényeire, amelyeket az RSÖ a tárgyalások keretében történt kötelezettségek vagy szerződéses mellékkötelezettségek megsértésével okozott.

10.10 A pótlólagos teljesítéshez szükséges ráfordításokat – így különösen a szállítási, út-, és munkadíjakat valamint anyagköltségeket - az RSÖ csak annyiban viseli, ha a szállított dolog nem került a rendeltetésszerű használattal ellentétben a szállítási helytől eltérő helyre. Amennyiben a dolgot rendeltetésszerű használatának megfelelően a szállítási helytől eltérő helyre vitték, úgy az RSÖ csak azokat a költségeket viseli, amelyek akkor keletkeztek volna, ha az Ügyfél nem szállíttatja el a dolgot, az ezen túlmenő, elszállítással kapcsolatos költségeket az Ügyfél viseli.

10.11. Ha az RSÖ-nek kétségei merülnek fel az Ügyfél által a szolgáltatás teljesítéséhez szolgáltatott dolog minőségével vagy megfelelőségével kapcsolatban, az RSÖ fenntartja magának a jogot, a szolgáltatás nyújtásának visszautasítására vagy mindenfajta felelősség kizárására, amennyiben az Ügyfél az RSÖ kételyeit nem veszi figyelembe.

10.12. Szoftverek

A szoftverhibák csak akkor minősülnek kellékhibának, ha azok a specifikációktól eltérő reprodukálható rendellenességek, amelyeket az Ügyfél bizonyított. Nem áll fenn azonban kellékhiba, ha az a szoftver Ügyfélnek utoljára átadott verziójában nem merül fel és a szoftver használata az Ügyféltől elvárható. Nem állnak meg továbbá az Ügyfél kellékhibára alapított igényei, ha azok a következő körülmények valamelyikére vezethetőek vissza: (i) Az Ügyfél által használt adatfeldolgozási környezet inkompatibilitása, (ii) a Szoftver harmadik személyek által szállított szoftverrel történő használata, amennyiben ezt az RSÖ dokumentációjában kifejezetten nem rögzítették vagy az RSÖ más módon sem járult hozzá (iii) a Szoftver szakszerűtlen karbantartása az Ügyfél vagy harmadik személy részéről

10.13 Kalibráció

A kalibráció egy mérőeszköz vagy mérőberendezés által kiadott értékek és a hozzátartozó, megadott feltételek mellett etalonok alapján meghatározott mérésnagyság értékei közötti összefüggés vizsgálatát foglalja magában. A mérések terjedelme az eszközhöz tartozó leírás műszaki adataiban ill. hozzátartozó termékleírásban kerül meghatározásra. Mindenkor a megbízás szerint dokumentálják a megállapított mérési értékeket egy eredményjelentésben és rögzítik azt a vizsgálat időpontjában helyesként. Az Ügyfél jogosult a kalibráció időpontjában a kalibráció megfelelő és szabályszerű elvégzéséről az RSÖ üzlethelységeiben meggyőződni. Ezen túlmenő szavatossági igényeket az Ügyfél nem érvényesíthet.

10.14. Az Ügyfél az osztrák ABGB 922b § szerint őt megillető visszkereseti jogáról az RSÖ-vel szemben lemond.

10.15. További szavatossági igények kizártak.

11. Harmadik személyek védett jogai / Jogszavatosság

11.1. Az RSÖ csak a szállítás helyének államában jogszavatossági hibáktól mentes terméket - pl. védett iparjogok vagy harmadik személyek védett szerzői jogai (a továbbiakban: védett jogok) köteles szállítani. Amennyiben egy harmadik személy az RSÖ által szállított dolog által történt jogsérelem miatt jogos igényt támaszt az Ügyféllel szemben, úgy az RSÖ az Ügyféllel szemben a 10.2 pont szerinti határidőn belül a következők szerint felel:

11.1.1 Az RSÖ választása szerint és saját költségére az érintett szállítások vonatkozásában vagy használati jogot szerez, illetve ezeket oly módon változtatja meg, hogy az a védett jogot ne sértse, vagy kicseréli azokat.

11.1.2 Amennyiben ez az RSÖ számára méltányos feltételekkel nem lehetséges, az Ügyfelet a törvényes elállási vagy csökkentési jogok továbbá kártérítési illeti meg a 12. pont rendelkezései szerint.

11.1.3 Az RSÖ előbb említett kötelezettségei csak abban az esetben állnak fenn, ha az Ügyfél az RSÖ-t az érvényesített igényről haladéktalanul, írásban értesíti, semmilyen elismerést nem tesz, valamint hogy az RSÖ számára lehetővé teszi, hogy az igénnyel kapcsolatban minden bírósági és peren kívüli tárgyalást lefolytasson. Amennyiben az Ügyfél a szállított termék használatát a harmadik személy által támasztott igény miatt felfüggeszti, köteles – akár a a harmadik személy felé történő utalás/megjegyzés útján - biztosítani, hogy a használattal történő felhagyás ne járjon együtt a védett jog megsértésének elismerésével.

11.2.Az Ügyfél jogszavatossági igénye kizárt, ha ő felelős a védett jog megsértéséért.

11.3 Az Ügyfél jogszavatossági igénye kizárt a védett jogok olyan megsértéséért, amelyek az Ügyfél speciális utasításaiból, a szállított termék RSÖ által előre nem látható használatából vagy abból erednek, hogy a szállított terméket az Ügyfél megváltoztatta, vagy egy nem az RSÖ által szállított termékkel együtt használta.

11.4 További jogszavatossági igények kizártak.                                                           

12. Felelősség

12.1 Az RSÖ korlátlanul felel a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért, az írásban vállalt garanciákért és az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért és a bűncselekménnyel okozott károsodásért. A mindenkor hatályos kötelezően alkalmazandó termékfelelősségi törvényi előírásokat jelen ÁSZF nem érinti.

12.2 Egyebekben az RSÖ felelőssége az Ügyféllel szemben függetlenül annak okától/jogcímétől - ideértve a késedelmet is - a megállapodott ellenérték 15%-ra korlátozódik.

12.3 A 12.1 pont és 6.4 pont szerinti felelősséget nem érintve az RSÖ nem felel vagyonban bekövetkezett és következmény károkért, az elmaradt haszonért, termelés kiesésért, üzemzavarért, harmadik személyek szerződéses igényeiért, kiesett haszonért, finanszírozási ráfordításokért, kamatveszteségért és egy fedezeti ügyletből eredő igényért továbbá adatok, információk és és programok szoftverhiba következtében történő elvesztéséért.

12.4 Az RSÖ nem vállal felelősséget az RSÖ-Webshop üzemeltetése során fellépett technikai zavarok miatt. Fenntartja magának továbbá mindenkor a jogot az üzemeltetés leállítására, ez azonban nem érinti a már szabályszerűen megkötött szerződések lebonyolítását.

12.5 A kötelező törvényi felelősség fenntartásával (12.1 pont) az esetleges felelősségi igények elévülési ideje a keletkezéstől vagy tudomásszerzéstől, illetve az Ügyfél súlyosan gondatlan s magatartása esetén a tudomásszerzés elmaradásától számított 12 hónapra korlátozott. Ezen rendelkezés nem érinti a 10.2 pontot.

12.5 Az RSÖ ezen túlmenő felelőssége kizárt.

 13. Adatvédelem és reklám

13.1 Az Ügyfél hozzájárul, hogy az RSÖ személyes vonatkozású adatait mint a családi és utónév, irányítószám, cím, telefonszám, faxszám, e-mail-cím, születési dátum, banki kapcsolatok, hitelkártya a szerződés megkötéséhez és lebonyolításához, valamint egyéni reklámcélokból gépi úton gyűjti, tárolja, feldolgozza és egyéb módon használja és az Ügyfélnek elektronikus postát küldjön reklámcélból. Az Ügyfél reklámok küldését bármikor visszautasíthatja a következő (rs-hungary@rohde-schwarz.com) e-mail címen.

13.2 Ügyfélre vonatkozó adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személyek részére, kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges.

13.3 Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatainak RSÖ általi felhasználásához történt hozzájárulását az RSÖ számára megküldött E-mail útján visszavonni.

 14. Irányadó jog

Az RSÖ és az Ügyfél között fennálló minden szerződéses kapcsolatra kizárólag az osztrák jog irányadó a kolliziós normák kizárásával. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló nemzetközi egyezmény alkalmazása kizárt.

 15. A fizetés teljesítésének helye és bírósági kikötés

15.1. A fizetés teljesítésének helye: Bécs.

15.2. A jelen szerződéses viszonyból eredő valamennyi közvetlen és közvetett jogvitára a bécsi bíróságok kizárólagos hatáskörében és illetékességében állapodnak meg a felek.

16. Záró rendelkezések

16.1. Jelen szerződés egyes pontjainak jogi érvénytelensége nem eredményezi a többi részének érvénytelenségét. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a szerződés fenntartása a Felek valamelyike számára el nem várható terhet jelentene.

16.2. Jelen szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban történhet. Ez vonatkozik ezen formai előírástól való eltérésre is.